Visie Beleidsondersteuning Wetenschap Meer info Nieuw & Nieuws
Publicaties KK
In de pers
Links
Namen-Adressen
Agenda
Contact
Startpagina

 

Excellent Senior Care: " Een haalbare kaart ! "

terug

Haalbaarheidstudie naar een 50+proef op een afdeling in een verpleeghuis

Samenvatting
( de brochure is hier te downloaden )

De ontgroening in Nederland is een kans voor 50+ers die (weer) betaald willen werken.

Deze brochure bevat de verkorte versie van een haalbaarheidstudie naar een 50+pilot in de verpleegzorg, getiteld Excellent Senior Care.

Het plan

Het plan is om een verpleegafdeling met dementerenden grotendeels te laten verzorgen door 50+medewerkers. De plussers die meedoen in de 50+pilot zijn zowel oud- als nieuwkomers. Het aankomende afdelingsproject staat open voor bestaand personeel, maar evengoed voor 50+ers die willen instromen in de zorg (met de EVC procedure). Een 50+pilot is een nieuwe interventie in de strijd tegen de personeelskrapte in de zorg. Het werkt naar verwachting ook gunstig in op de zorgkwaliteit.

50+ers kunnen meerwaarde bieden

Leidend beginsel is dat 50+ers een functionele meerwaarde kunnen bieden in de verpleegzorg.

 • Te denken valt aan een ruimer oog voor de veiligheid van de cliënt,
 • belangrijke sociale vaardigheden zoals luisteren en geduld betrachten met bewoners en familie.
 • 50+ers hebben vaker een realistische kijk op leven en dood ontwikkeld, zodat ze doorgaans in staat zijn tot terminale begeleiding bij een naderend levenseinde zonder zichzelf daarbij te verliezen.
 • In de levensloopdynamiek van 50+ers ontstaat vaak een altruïstische instelling, die zich kan uiten in de wens om werk te doen die een zinvolle bijdrage levert tot het instandhouden van onze samenleving. Men noemt dit 3e levensfase of 2e adolescentie.

De haalbaarheidsstudie en de gestelde vragen

De haalbaarheidstudie is in alle facetten ingegaan op de in aanvang gestelde vragen: organisatie-, functie- en brancheniveau is geanalyseerd en een peiling onder de 50+ doelgroep en een oriëntatie op het draagvlak in het veld van de zorgsector is uitgevoerd.

 • Het haalbaarheidsonderzoek op organisatieniveau werd uitgevoerd in Het Zonnehuis Doorn, onderdeel van Quarijn. Daar vond analyse plaats op data en documenten en ook werden functiehouders, staf, management en bestuur geïnterviewd.
 • Drietraps 50+ combifunctieprofiel:
  speciaal voor de psychogeriatrische unit ‘Leeuwenberg’ is een 50+ functieprofiel ontworpen voor drie verschillende niveaus. De combifunctie is samengesteld uit drie functies namelijk ziekenverzorgende, activiteitenbegeleider en woonmedewerker. Gezocht is of deze functies op de één of andere wijze zo gecombineerd kunnen worden dat een geschikt profiel voor oudere werknemers ontstaat. Dat is gelukt. Ook is aandacht besteed aan de nieuwe setting van de in ontwikkeling zijnde (semi-)kleinschalige woonvorm in het betrokken verpleeghuis.
 • Kwalitatief zicht op de beoogde doelgroep van 50+ers is verkregen door een lezerspeiling in PlusMagazine in april 2006. >140 Gegadigden meldden dat zij, mits normaal betaald en zolang het fysieke dat toestaat, in de zorg willen werken. In hun toelichting was de behoefte naar zinvol werk vaak merkbaar. Nationaal gezien is de omvang van de werkwillige 50plusser nog bescheiden, maar de groep neemt de laatste jaren snel toe. In de lezerspeiling bevonden zich zelfs enkele 65-plussers met belangstelling.
 • Draagvlak bij sociale partners
  Diverse partijen in de zorgsector zijn geraadpleegd. Desgevraagd is meegedacht over de (on)mogelijkheden van een 50+pilot. Vooral de AbvaKabo had aanvankelijk bezwaren. Maar zowel de werkgevers als werknemersbonden zien kansen, mits gehouden aan de arbeidsvoorwaardelijke afspraken (vakbonden) en inzicht in kosten/baten (werkgevers).

50+ pilot met spelregels haalbaar

De studie wijst uit dat een 50+pilot met spelregels haalbaar is. De uitwerking ervan vraagt wel om grote flexibiliteit, opdat elke deelnemer zich in de pilotfase comfortabel voelt. Er moet tijd te zijn om te leren werken - of zelfs af te leren en opnieuw te leren - in een innovatieve werkomgeving met nieuwe taak- en werkgebieden en zo al werkend/onderzoekend komen tot de juiste invulling. De 50+pilot zal door de onderzoekers worden begeleid.

In de conclusie staan onderdelen uit het ‘programma van eisen’ nader genoemd.

En dan nu over tot de proef op de som! [ruim baan voor 50+]

EVC is de afkorting van Erkennen van Verworven Competenties.
EVC beoogt de erkenning, waardering en verdere ontwikkeling van wat een individu heeft geleerd in elke mogelijke leeromgeving: in formele omgevingen zoals op school, maar ook in niet-formele of informele omgevingen zoals de werkplaats of thuis.